Functioneren en disfunctioneren

Functioneren en disfunctioneren - A.C. de Mr. Die | Stml-tunisie.org

...het zoeken naar woorden makkelijk te maken ... Het belang van een verbetertraject bij disfunctioneren ... . 4 Ontslag bij disfunctioneren - UWV/AJD, november 2019 kunnen worden. Als een werkgever de werknemer in kennis heeft gesteld van het feit dat hij niet naar wens functioneert en de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid is gesteld om zijn functioneren te verbeteren kan disfunctioneren een ontslaggrond vormen in de zin van de wet. 7. Disfunctioneren van een werknemer. Inleiding: een gezamenlijk probleem. Voo ... Disfunctioneren en herplaatsing - Ontslag.nl ... . Inleiding: een gezamenlijk probleem. Vooral medewerkers die niet goed functioneren, bezorgen leidinggevenden de grootste kopzorgen. Om verbetering in het functioneren te brengen is als eerste van belang dat beide partijen overeenstemming bereiken over wat er onder goed functioneren wordt verstaan. Oorzaken disfunctioneren leidinggevende of manager. De vraag is waarom de leidinggevende onvoldoende functioneert. Er kan van alles aan de hand zijn: Leidinggevende is niet competent: onvoldoende kennis en vaardigheden. De leidinggevende is niet competent en beschikt over te weinig kennis en vaardigheden voor een leidinggevende functie. Disfunctioneren en ziekte. Onvoldoende functioneren of slecht functioneren als gevolg van ziekte is een bijzondere situatie die om bijzondere aandacht vraagt. Wat is er bijzonder? Als er sprake is van disfunctioneren als gevolg van ziekte, is de werknemer niet in staat om goed te functioneren. Functioneren en disfunctioneren 1e druk is een boek van A.C. de Mr. Die uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012397568 Sinds de invoering van de Kwaliteitswet zorginstellingen (1996) en de Wet BIG Disfunctioneren. Waarschuwingsbrief ... Als een medewerker slecht functioneert, gaat u uiteraard het gesprek met hem aan om hem daarop te wijzen. ... Met deze maatwerkbrief kunt u een waarschuwingsbrief versturen. U kunt kiezen uit een je-versie en u-versie. Kies de versie die het beste bij uw organisatie past. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'functioneren', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken. Van disfunctioneren is kort gezegd sprake als een werknemer ongeschikt is voor het verrichten van zijn eigen bedongen werkzaamheden. En dan moet het niet gaan om ongeschiktheid wegens ziekte. Indien een dergelijke oorzaak wel het functioneren van de medewerker beïnvloedt kan sprake zijn van disfunctioneren. Stelt de werkgever vast dat sprake is van disfunctioneren, dan zal allereerst door middel van begeleiding, scholing, coaching geprobeerd moeten worden om het functioneren te verbeteren. Stel bij disfunctioneren een verbeterplan op. Als een werknemer niet goed functioneert, kan dat in het uiterste geval leiden tot ontslag. Voordat het zo ver komt, moet u zich samen met de werknemer inspannen om zijn functioneren te verbeteren. De werknemer moet daarvoor in ieder de kans krijgen. De inspanningen kunt u vormgeven in een verbeterplan. Disfunctioneren kent echter vele verschijningsvormen en is meestal voor interpretatie vatbaar. Zo kan disfunctioneren blijken uit het niet kunnen meekomen met ontwikkelingen, niet kunnen (of willen) voldoen aan redelijke verzoeken, het maken van ruzie of plegen van diefstal. Disfunctioneren wordt dan ook vaak aangevoerd als ontslagreden. Het belang van een verbetertraject bij disfunctioneren Indien de werkgever en de werknemer tegenover elkaar staan wegens het (dis)functioneren van de werknemer, zullen beide partijen zich moeten inspannen om het functioneren van de werknemer weer op een behoorlijk niveau te krijgen.Wanneer de werkgever het disfunctioneren van een werknemer ontdekt, dient hij de werknemer hier zo snel mogelijk ......

INFORMATIE

AUTEUR
A.C. de Mr. Die
DIMENSIE
12,24 MB
BESTANDSNAAM
Functioneren en disfunctioneren.pdf

OMSCHRIJVING

Functioneren en disfunctioneren 1e druk is een boek van A.C. de Mr. Die uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012397568 Sinds de invoering van de Kwaliteitswet zorginstellingen (1996) en de Wet BIG(1995) is veel veranderd in het denken over kwaliteit, de verantwoordelijkheiddaarvoor en de eisen die aan het functioneren van de betrokkenen kunnen wordengesteld. Dit komt deels tot uitdrukking via de nieuwe Wkkgz, ter vervangingvan de Kwaliteitswet en enkele bepalingen van de Wet BIG. De Wkkgz legtde (eind)verantwoordelijkheid voor het leveren van goede zorg primair bij dezorgaanbieder. wat minder duidelijk naar voren komt is dat ook de raad vantoezicht als interne toezichthouder in grote mate (mede)verantwoordelijkheiddraagt voor de kwaliteit van zorg. Of te wel, naast de individuele zorgprofessionalen de samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals, dragen bestuurdersen interne toezichthouders verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van degeleverde zorg. Dit roept de vraag op welke eisen kunnen worden gesteld aanhet functioneren van de betrokken partijen opdat zij ieder voor zich en gezamenlijkhet leveren van goede zorg kunnen waarborgen. Voor het bestuur vande Vereniging voor Gezondheidsrecht was dit aanleiding het thema functionerenen disfunctioneren te agenderen voor de jaarvergadering van 2016.In deel 1 gaan Lombarts en De Die in op het functioneren van zorgprofessionalsen op mogelijkheden om disfunctioneren te helpen voorkomen.Aansluitend analyseert Van Eyck van Heslinga verschillende aspecten diesamenhangen met het functioneren en disfunctioneren van bestuurders in dezorg. Tot slot laat Hammerstein in deel 3 van dit preadvies zijn licht schijnenover het functioneren en disfunctioneren van raden van toezicht, uitgaandevan de normen van good governance en checks and balances.

Wil je het boek lezen?Functioneren en disfunctioneren in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A.C. de Mr. Die. Lezen Functioneren en disfunctioneren Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN